Máte dotazy? Zavolejte nám! +420702726508

Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

      1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://bonadream.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://bonadream.cz je BonaDream Kft., právní sídlo společnosti: 3625 Ózd, Kaffka Margit u 47, Maďarsko, zapsaná v Obchodním rejstříku 3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3., Maďarsko, IČO: 0509032979 , DIČ: 27982251-2-05.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami https://bonadream.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami yamuna.eu zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 

     2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek

Spotřebitel (kupující) – fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tzn. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentě odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

      3. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1a. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu BonaDream Kft., E. B. Lukáča 54, 945 01 Komárno, SK nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. dekorativní kosmetika, krémy, šampony, apod.).

V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen ho vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, v němž byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelem za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázaná ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

      4. Platební podmínky

V internetovém obchodě https://bonadream.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží.

platební karty – po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby.

 

     5. Doprava

 Náklady na poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího.

     6. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

7. Slevy a slevové kupóny, věrnostní body

V případě, že sleva, slevový kupón nebo věrnostní body budou uplatněny v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo věrnostních bodů, má prodávající právo takové uplatnění slevy, slevového kupónu nebo věrnostních bodů odmítnout.

V tomto případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, uplatněného kupónu nebo věrnostních bodů.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsána.

Každou slevu, kupón nebo věrnostní body lze uplatnit pouze jednou, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, slevového kupónu nebo věrnostních bodů vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

8. Vyjádřete svůj názor

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známy z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, případně je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání údajů před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 23.09.2021.

V případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým je v České republice ČOI, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Informace o přepravě

Kurýrní společnost

Dodání zboží a cena přepravy

Při nákupu nad XX Kč dodání zboží zdarma!

Objednané zboží doručí kurýrní společnost do 2 až 3 pracovních dnů ode dne expedice zásilky. Bohužel práci kurýrní společnosti nedokážeme ovlivňovat, proto nedokážeme vyžádat ani zaručit přesný termín dodání zboží.

Naše zkušenosti ukazují, že kurýři se snaží pružně reagovat na žádosti uvedené v rubrice „Poznámka zákazníka“.

Telefonní číslo zadané během registrace uvádíme i na balících, proto pokud Vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zavolá vám, případně pošle sms zprávu a následně si domluvíte místo a čas převzetí zásilky.

Pokud zboží objednáte do 11 hodin, zásilka bude expedována ještě ten den.

 

Ceny přepravy jsou následující:

Doručení kurýrem:

při objednávce do XX Kč - XX Kč

při objednávce od XX Kč – doprava zdarma

 

Doručení na odběrné místo Pickup:

při objednávce do XX Kč - XX Kč

při objednávce od XX Kč – doprava zdarma

 

Cena dobírky: XX Kč

 

Kurýrní služba doručí Vaši objednávku do 2 až 3 pracovních dnů v době od 8,00 – 17,00 od expedice balíku. Kurýrní služba Vás v den doručení zásilky informuje o doručení zásilky prostřednictvím sms zprávy. Při zadání objednávky nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo!

 

Pokud Vás kurýr nezastihne na vámi zadané adrese, balík se dostane do regionálního depa a kurýr automaticky provede další pokus o jeho doručení.

 

Převzatý balík si důkladně zkontrolujte v přítomnosti kurýra. V případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu doporučujeme zásilku nepřevzít a řešit přímo s řidičem kurýrní služby na místě zápisem o škodě. V případě převzetí poškozené zásilky žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mail info@bonadream.cz, kde Vám rádi poradíme, jak máte postupovat. V případě reklamace nevyhazujte obal, protože může být důkazem.

 

Vrácení nebo výměna zboží

Zákazník má právo na základě zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží za následujících podmínek :

  1. Spotřebitel o svém záměru odstoupit od smlouvy musí informovat Prodávajícího zasláním e-mailu nebo zavoláním na zákaznickou linku.

 

  1. Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na všechny produkty, které přijdou zpět na adresu společnosti BonaDream Kft. v nepoškozeném, nerozbaleném a v originálním balení.

 

  1. Spotřebitel nemá nárok na právo odstoupit od smlouvy v případě produktů uzavřených v ochranném obalu, které není vhodné vrátit zpět z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen/otevřen (např. kosmetika, krémy, deodoranty, make-up, pudr, atd.) Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné ani v případě, že zboží již bylo částečně spotřebováno! Pokud už bylo zboží rozbaleno a používáno, potom ho není možné na základě hygienických důvodů vrátit.

 

  1. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na produkty, které byly poškozeny po převzetí.

 

  1. Prodávající vrátí cenu zboží nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a vráceného zboží a to převodem na bankovní účet Spotřebitele. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na přepravní náklady. Náklady na přepravu zboží k nám hradí Spotřebitel.

 

  1. Prodávající nevrací peníze za zboží, které bylo částečně spotřebováno. To bude Spotřebiteli odesláno zpět na náklady zákazníka.

 

  1. Pokud platba za zboží proběhla předem platební kartou nebo bankovním převodem, v případě odstoupení od smlouvy před doručením zboží nebo 14 dní po jeho obdržení, Prodávající převede cenu zboží na bankovní účet Spotřebitele. Převedená částka bude snížena o poplatek za bankovní převod.

 

  1. Spotřebitel v případě výměny zboží nemá nárok na zvýhodněnou cenu přepravy. Pokud i celková cena reklamovaného zboží přesáhne hodnotu XX Kč, poplatky za poštovné a balné spojené s výměnou hradí Spotřebitel.

 

  1. Pokud Spotřebitel pošle Prodávajícímu zpět balík formou dobírky, v tomto případě ho Prodávající nepřevezme a bude vrácen Spotřebiteli.

 

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle: +421919366212 nebo nám můžete napsat e-mail na info@bonadream.cz.

 

 

 

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V těchto informacích se dozvíte jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte dotazy ke zpracování vašich osobních údajů a další důležité informace o zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace důkladně přečetli. Tyto informace se mohou občas měnit. Aktuální informace týkající se zpracování vašich osobních údajů budou zveřejněny na našich internetových stránkách https://bonadream.cz /.

Provozovatel:

Provozovatelem e-shopu https://bonadream.cz/,  ve kterém jsou zpracovávány vaše osobní údaje je společnost: BonaDream Kft., IČO: 0509032979, DIČ: 27982251-2-05, se sídlem 3625 Ózd, Kaffka Margit u 47, Maďarsko, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu 3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3., Maďarsko, (dále jen BonaDream), e-mail: info@bonadream.cz; tel: +421 919 366 212.

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů vám ochotně odpoví na případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat e-mailem na adresu: e-mail: info@bonadream.cz nebo na telefonním čísle: +420 726508.

Komu jsou naše služby určeny:

Nákup v našem e-shopu, registrace v e-shopu a případné zasílání novinek jsou určeny osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o souhlas rodičů s využíváním našich služeb.

Osobní údaje, které zpracováváme:

Fakturační/dodací údaje/registrační údaje: Jméno, příjmení, oslovení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, adresa doručení, uživatelské jméno.

Údaje o nákupech, přihlášení: Údaje o zboží, ceně nákupů, datum a čas objednávky, údaje o kartách pro uplatnění slev, číslo účtu, údaje o platbách kartou (pouze poslední 4 čísla platební karty), IP adresa a webový prohlížeč zařízení, datum a čas registrace.

Pokud dokončíte nákup bez registrace, nebudeme zpracovávat vaše uživatelské jméno, datum a čas registrace. V tomto případě si však nebudete moci na e-shopu ověřit stav vyřízení vaší objednávky.

 

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Elektronický obchod: Zpracováváme vaše Fakturační/dodací údaje a údaje o nákupech za účelem zpracování objednávek a faktur, zpracování plateb za objednané zboží, poskytnutí informací o stavu objednávky, případného poskytnutí slev a doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy.

Registrace: Pokud při dokončení objednávky – fakturační údaje zakliknete políčko „s registrací“ nebo se zaregistrujete bez nákupu,  vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vedení databáze registrovaných uživatelů. Osobní údaje pro účely registrace v e-shopu https://bonadream.cz zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.

Marketing: Pokud při dokončení objednávky zakliknete políčko „Chci přijímat informace o akcích a novinkách“ budeme vám zasílat obchodní informace o produktech a různých akcích e-mailem, poštou nebo SMS zprávou. Obchodní informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme v databázi registrovaných uživatelů uchovávat po dobu 5 let od data registrace nebo od posledního nákupu. Pokud jste nám poskytli souhlas k zasílání marketingových informací, budeme vaše osobní údaje uchovávat 5 let od data registrace nebo od posledního nákupu. Účetní doklady spojené s vyřízením objednávky musíme uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

 

Jste povinní nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely vyřízení objednávky je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme vaši objednávku vyřídit. Poskytnutí osobních údajů pro účely registrace v e-shopu https://bonadream.cz a pro účely marketingu je dobrovolné.

 

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Daňový úřad, popřípadě jiní příjemci na základě zvláštních zákonů.

 

Zprostředkovatelé:

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

- Poskytovatelé IT služeb

- Marketingové agentury

- Poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb

 

 

 

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí. Vaše osobní údaje přenášíme do Maďarska, kde je umístěn server, na kterém jsou uloženy.

 

Jaká máte práva?

 

Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů na zasílání marketingových informací a souhlas s registrací v e-shopu https://bonadream.cz můžete kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti poštou na adresu BonaDream Kft., na našem e-shopu elektronicky na e-mailovou adresu info@bonadream. cz. Odhlásit se ze zasílání marketingových informací můžete také přímo v e-mailové marketingové informaci, kde je vložena možnost zastavení jejich zasílání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

 

 

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na základě žádosti získat od nás informace jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a poskytnutí kopie vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

 

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu vašich nesprávných a na doplnění neúplných osobních údajů. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat vaše osobní údaje správné a aktuální.

 

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud je účel zpracování ukončen nebo jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na základě žádosti o blokování vašich osobních údajů.

 

Právo na přenos vašich osobních údajů

Máte právo na základě žádosti získat vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požádat o předání těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, je-li to technicky možné. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

 

Právo namítat zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu

Máte právo kdykoliv namítat vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu.

 

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu BonaDream Kft. na našem webu nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@bonadream.cz.

Na Vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovídat bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vyřízení.

 

Máte právo podat návrh na zahájení řízení dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

 

 

 

 

Používání cookies

Při používání této stránky dochází ke zpracování cookies. Zpracování cookies zabráníte změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 

Aby bylo zajištěno řádné fungování této webové lokality, ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.

 

 

 

 

Co jsou soubory cookie?

 

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová lokalita ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování) a při další návštěvě lokality nebo prohlížení jednotlivých stránek je nemusíte znovu uvádět.

 

Jak soubory cookies využíváme?

 

Soubory cookies nám poskytují informace, které slouží k vylepšování našeho webu a ke zvyšování komfortu při využívání našeho webu návštěvníky.

 

Jak kontrolovat soubory cookie?

 

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V tomto případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.